French Menu

Dinner Menu_Teppanyaki Sides (French)
Dinner Menu_Teppanyaki Banquet (French)
Dinner Menu_Teppanyaki Set (French)